REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO KUNA

Postanowienia ogólne

 1. Poniższy regulamin określa zasady działania oraz dokonywania transakcji w sklepie internetowym www.kuna.sklep.pl
 2. Sklep internetowy Kuna znajdujący się pod adresem www.kuna.sklep.pl jest własnością firmy Kuna Aleksandra Luboch z siedzibą przy ul. Ks. Brzóski 4 w Karlinie, NIP : 6721982806   e:mail: kunasklep@gmail.com
 3. Cennik umieszczony na stronie internetowej ma charakter informacyjny i stanowi zaproszenie do zawarcia umowy. Ceny podane na stronie internetowej nie są ofertą w rozumieniu Kodeksu cywilnego.
 4. Wszystkie zamieszczone na stronie projekty, treści oraz zdjęcia podlegają prawom autorskim które należą do firmy Kuna Aleksandra Luboch.Jakiekolwiek wykorzystanie tych materiałów (m.in. zdjęć, tekstów, grafik) w celach  innych niż użytek osobisty, bez uprzedniej wyraźnej i pisemnej zgody Sprzedawcy stanowi naruszenie prawa.

Zamówienia

 1. Zamówienia na produkty oferowane przez Kuna można składać za pośrednictwem strony internetowej. Składając zamówienie klient oświadcza, że akceptuje postanowienia niniejszego regulaminu i wyraża zgodę na porozumiewanie się i zawarcie umowy za pomocą środków porozumiewania się na odległość.
 2. Po złożeniu Zamówienia, Klient otrzyma automatyczną informację zwrotną ze Strony internetowej Sklepu potwierdzającą przyjęcie Zamówienia i przekazanie go do realizacji.
 3. Klient może dokonać zmian w zamówieniu do momentu realizacji zamówienia czyli do momentu wysyłki. Prosimy wtedy o kontakt na adres mailowy kunasklep@gmail.com, podając w tytule numer zamówienia.

Płatności

 1. Ceny podane są w PLN.
 2. Cena podana przy konkretnym produkcie jest wiążąca od chwili potwierdzenia zamówienia i nie ulega zmianie, nawet przy wzroście cen produktów w serwisie.
 3. Sklep zastrzega sobie prawo do zmiany cen produktów znajdujących się w ofercie.
 4. Ceny produktów nie zawierają kosztów dostawy, z wyjątkiem gdy widnieje jasna informacja o bezpłatnej przesyłce.
 5. Promocje w sklepie nie podlegają łączeniu

Wpłat należy dokonywać za pomocą przelewu na rachunek bankowy:
W tytule należy podać numer zamówienia

ING BANK ŚLĄSKI

17 1050 1559 1000 0091 1924 6784

KUNA ALeksandra Luboch
ul. Ks. Brzóski 4
71-230 Karlino

Realizacja zamówienia i dostawa

  1. Dokonywanie Zamówień w Sklepie jest możliwe 24 godziny na dobę przez wszystkie dni w roku.
  2. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do odmowy realizacji Zamówienia, gdy:
 • Formularz Zamówienia został nieprawidłowo lub częściowo wypełniony
 • Zamówienie zostało złożone z naruszeniem postanowień Regulaminu
 • Cena jest wynikiem oczywistej pomyłki Sprzedawcy lub błędu systemu
 • Kwota zamówienia (wliczając koszty przesyłki) nie została zapłacona przez Klienta w terminie 3-ciu dni od złożenia zamówienia

Zamówienia realizowane są na terytorium RP. Realizacja zamówienia rozpoczyna się w następnym dniu pracującym od zaksięgowania na rachunku bankowym wpłaty dotyczącej zamówienia. Przesyłki dostarcza nasz partner logistyczny, czas dostawy wynosi do 7 dni roboczych.
W niektórych przypadkach (np. braku dostępności Produktu) czas dostawy może zostać wydłużony (o czym Sprzedawca poinformuje Klienta za pośrednictwem poczty elektronicznej lub w opisie danego Produktu na Stronie internetowej Sklepu). Przesyłka kurierska doręczana jest w Dni Robocze. Jeżeli Sprzedawca nie może zrealizować Zamówienia z powodu niedostępności zamówionego Produktu, zawiadomi o tym Klienta niezwłocznie, najpóźniej jednak w terminie 5 Dni Roboczych  od dnia złożenia zamówienia przez Klienta, a jeżeli otrzymał zapłatę – zwróci w terminie 7 Dni Roboczych całą otrzymaną kwotę. Sprzedawca nie przyjmuje żadnych przesyłek odsyłanych za pobraniem.

 Zwroty, Wymiany i Reklamacje

   1. Klient zobowiązany jest sprawdzić stan odbieranej przesyłki, a ewentualne uszkodzenia opakowania lub przesyłki należy zgłosić kurierowi w momencie odbioru.
   2. Zgodnie z Ustawą z 2 marca 2000 roku "O ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny" klient może zrezygnować z towaru kupionego w sklepie bez podania przyczyny w ciągu 10 dni od daty odebrania przesyłki.
   3. Jeśli zwrot nastąpi w przeciągu tych 10 dni gwarantujemy zwrot całej kwoty zapłaconej za towar przelewem na rachunek klienta.
   4. Zwracany towar nie może nosić śladów użytkowania i musi posiadać wszystkie oryginalne metki.
   5. Koszt dostawy i odesłania towaru nie podlega zwrotowi.
   6. W przypadku wymiany Produktu, zapłata za Produkt w wysokości Ceny zostanie zaliczona na poczet Ceny nowo zamówionego Produktu, ewentualna różnica w Cenie zostanie odpowiednio zapłacona przez Klienta lub zwrócona przez Sprzedawcę na rachunek bankowy Klienta.
   7. Sprzedawca, wobec Klientów będących konsumentami, odpowiada za niezgodność Produktu z umową zgodnie z ustawą o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu Cywilnego. Sprzedawca wobec Klientów nie będących konsumentami, odpowiada na zasadach określonych w Kodeksie Cywilnym
   8. Klient ma prawo złożyć reklamację mailowo na adres kunasklep@gmail.com, która zostanie rozpatrzona w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia do Sklepu.Klient zgłaszając reklamację zobowiązany jest:
 • przesłać Produkt w oryginalnym, opakowaniu dostarczonym przez producenta wraz z prawidłowo wypełnionym formularzem reklamacji oraz dowodem zakupu na adres Sklepu, wskazany w Regulaminie

Sklep  weryfikuje zasadność reklamacji i informuje Klienta o sposobie rozpatrzenia reklamacji za pośrednictwem poczty elektronicznej. W przypadku niezgodności Produktu z umową  sprzedaży i uwzględnienia reklamacji przez Sklep, Sklep na wniosek Klienta doprowadzi Produkt do stanu zgodnego z umową przez bezpłatną naprawę albo wymieni Produkt na nowy/inny, chyba że będzie to niemożliwe lub będzie wymagać nadmiernych kosztów.  Jeżeli Klient zgodnie z postanowieniami zdania poprzedzającego nie może żądać ani naprawy ani wymiany, albo jeżeli Sprzedawca nie zdoła uczynić zadość takiemu żądaniu w odpowiednim czasie, lub gdy naprawa albo wymiana narażałyby Klienta na znaczne niedogodności, ma on prawo domagać się stosownego obniżenia ceny albo odstąpić od umowy sprzedaży; od umowy nie może odstąpić, gdy niezgodność Produktu z umową jest nieistotna. Jeżeli reklamacja zostanie uznana, Produkt uszkodzony zostanie wymieniony na inny, pełnowartościowy, a jeśli będzie to niemożliwe (na przykład z powodu jego wyczerpania), Sklep zwróci Klientowi równowartość ceny Produktu. Jeżeli reklamacja zostanie uznana za bezzasadną, Sklep ustala z Klientem za pośrednictwem poczty elektronicznej czy zakupiony Produkt zostanie odesłany do Klienta na jego koszt, czy też zostanie zutylizowany.
W przypadku uznania (pozytywnego rozpatrzenia) reklamacji Sklep zwraca Klientowi koszty, związane z odesłaniem Produktu reklamowanego, w terminie 3 Dni Roboczych. Koszty przesyłki są zwracane wedle cennika danego dostawcy. Reklamacje dotyczące różnicy w wyglądzie Produktów zamówionych z otrzymanymi, które wynikają wyłącznie z różnicy w ustawieniu parametrów monitora komputera Klienta, w szczególności nieznaczącej różnicy w barwach i odcieniach, nie stanowią podstawy do reklamacji Produktu. Reklamacji nie podlegają również: uszkodzenia mechaniczne (obicia, otarcia), odbarwienia, przemoczenia Produktu. Produkty które zawierają w opisie informację iż są farbowane ręcznie są unikalne i mogą się nieznacznie różnić od siebie co nie jest postawą do reklamacji

 Ochrona danych osobowych

 1. Klient poprzez wysłanie zamówienia wyraża zgodę na gromadzenie swoich danych osobowych przez Sprzedawcę, w celu związanym z zawarciem i wykonaniem umowy sprzedaży Produktów zawieranej poprzez przyjęcie Zamówienia oraz ich przetwarzania dla potrzeb związanych z realizacją Umowy, a jeżeli wyrazi zgodę poprzez formularz, również dla celów marketingowo-promocyjnych zgodnie z Ustawą o ochronie danych osobowych z  dnia 29 sierpnia 1997 r. (Dz. U. nr 133, poz. 883).

Postanowienia końcowe

 1. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za skutki wynikłe z niewłaściwego lub niezgodnego z Regulaminem dokonania Zamówienia przez Klienta, w szczególności nieprawidłowego wypełnienia formularza rejestracyjnego lub formularza Zamówienia. Z zastrzeżeniem bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa, wobec Klientów nie będących konsumentami, odpowiedzialność Sprzedawcy jest ograniczona do szkód rzeczywistych i nie obejmuje utraconych korzyści oraz do wysokości Ceny.
 2. Właściciel Sklepu zastrzega sobie prawo do jednostronnej zmiany postanowień niniejszego Regulaminu w każdej chwili i bez konieczności uzasadniania przyczyny.
 3. W przypadku dokonania zmian w Regulaminie, Sklep poinformuje o tym niezwłocznie Użytkowników poprzez publikację jednolitego tekstu Regulaminu.
 4. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem stosuje się odpowiednio przepisy kodeksu cywilnego lub innych ustaw mających zastosowanie do działalności i funkcjonowaniu Sklepu. Do umowy sprzedaży Produktów w Sklepie stosuje się polskie prawo. 

 

Niniejszy Regulamin obowiązuje od dnia 01.05.2017 r.